ხარისხის უზრუნველყოფა

კოლეჯის მასწავლებლები

ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის მექანიზმები

პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების შემუშავების, დამტკიცების, პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამაში ცვლილების შეტანის წესი და პროგრამის ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები

ვერიფიკაციის მექანიზმი და პროფესიული სტუდენტის შეფასების ინსტრუქცია

პროფესიული განათლების მასწავლებელთა თვითშეფასებისა და საჭიროებათა კვლევის კითხვარი

დისტანციური სწავლების პროცესის კვლევის კითხვარი პროფესიული განათლების მასწავლებლებისათვის

პროფესიული სტუდენტების გამოკითხვა პროფესიული საგანმანათლებო დაწესებულებების ავტორიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასების მიზნით - კვლევის მეთოდოლოგია/კითხვარი

პროფესიული სტუდენტების გამოკითხვა სწავლებასთან დაკავშირებით - კვლევის მეთოდოლოგია/კითხვარი

სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ კურსდამთავრებულთა კვლევის მეთოდოლოგია/კითხვარი

დამსაქმებელთა კვლევის მეთოდოლოგია/კითხვარი

დამსაქმებელთა კვლევის კითხვარი

კითხვარი სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების (დუალური პროგრამის) ინსტრუქტორისათვის

საწარმოო პრაქტიკის ფარგლებში პარტნიორი ორგანიზაციის კვლევის მეთოდოლოგია/კითხვარი

პროფესიული სტუდენტის მიერ საწარმოო პრაქტიკის შეფასების კვლევის მეთოდოლოგია/კითხვარი

პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამის მსმენელთა კმაყოფილების კითხვარი

მეცადინეობის ანალიზის ფორმა