„ქართული და საერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება“

ხანგრძლივობა:

15 კვირა

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:   საბაზო განათლება,18 წელი

პროგრამის მოკლე აღწერა:

პროფესიული მომზადების  პროგრამაზე – „ქართული და საერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება“ სწავლა შეუძლია   საბაზო განათლების მქონე, 18 წელს მიღწეულ პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მიიღოს ცოდნა აღნიშნული მიმართულებით, შეიძინოს  თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარები,  გახდეს  კვალიფიციური და  კონკურენტუნარიანი კადრი შრომის  ბაზარზე არსებული მოთხოვნების შესაბამისად.

პროფესიული მომზადების  პროგრამაზე – „ქართული და საერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება“ სწავლება ხორციელდება სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდოლოგიით დარგის მაღალკვალიფიციური პროფესიული განათლების მასწავლებლების  მიერ. მსმენელები შეისწავლიან  ქართული და უცხოური კერძების მომზადების ტექნოლოგიას   სანიტარულ – ჰიგიენური   მოთხოვნების თანამედროვე რეგულაციების გათვალისწინებით. სწავლების პერიოდში გამოყენებული იქნება სწავლა/ სწავლების შემდეგი მეთოდები: ინტერაქტიული   ლექცია, პრეზენტაცია, ინტერაქტიული მეცადინეობა,  დემონსტრირებით  სწავლება,  პრაქტიკული სავარჯიშო; მსმენელები შეფასება განხორციელდება გამოკითხვისა და  პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით მეთოდების გამოყენებით. სწავლების პროცესში წარმოებს  მსმენელების განმავითარებელი შეფასება, ხოლო განმსაზღვრელი შეფასება ხდება სწავლის შედეგის დასრულების შემდეგ. პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 15  კვირას, კვირაში – 20 საათი ( მსმენელებთან შეთანხმებით –  5 დღე, დღეში 4 საათი ან 4 დღე, დღეში  5 საათი), სულ საათების რაოდენობა არის 300.

პროფესიული მომზადების  პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს სახელმწიფოს მიერ  აღიარებულ პროფესიული განათლების დამადასტურებელ სერტიფიკატს, დანართით, რომელშიც ფიქსირდება პირის მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწეული ცოდა და უნარები.

სხვა პროგრამები:

ღვინის ტექნოლოგიური დამუშავება

პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს შრომის ბაზრისთვის კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური მეღვინის მომზადება, რომელიც დაკისრებულ მოვალეობას, ღვინის ტექნოლოგიური დამუშავებას შეძლებს სურსათის ხარისხისა და უვნებლობის რეგულაციების, შრომისა...

ელექტროობა

პროგრამის მიზანია დაბალი ძაბვის ელექტროობაში შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება.   სწავლის შედეგები: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტროობაში – პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირს შეუძლია: • გაუწიოს დაზარალებულს პირველადი...

ქედისა და შუახევის მისამართის პროფესიული საგანმანათლებლო და პროფესიული მომზადების პროგრამები

მეფუტკრეობა

პროგრამის მიზანია მეფუტკრეობის მიმართულებით შესაბამისი კომპეტენციის მქონე კონკურენტუნარიანი კადრების აღზრდა და მათთვის აღნიშნული კვალიფიკაციის მიმართულებით საჭირო ცოდნის მიცემა, შესაბამისი უნარებისა და კომპეტენციების გამომუშავება, რათა...

ხელით ელექტრო-რკალური შედუღება

პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ მინიმუმ საბაზო განათლების მქონე პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში მიიღოს კონკრეტული ცოდნა/უნარები და დასაქმდეს ან საქმიანობა...

ინფორმაციის ტექნოლოგია

პროგრამის მიზანია ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროსთვის კონკურენტუნარიანი კადრის – პერსონალური კომპიუტერის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის კვალიფიცირებული სპეციალისტის მომზადება, რომელიც ფლობს აპარატურული უზრუნველყოფისა და ოპერაციული სისტემების...