ლითონების შედუღება ინერტულ აირში (არგონში)

ხანგრძლივობა:

14 კვირა

პროგრამა საშუალებას აძლევს პირებს, რომლებიც აღნიშნულ პროგრამაზე ისწავლიან ,გაეცნონ არგონული შედუღების ტექნოლოგიის თავისებურებს; ისწავლონ სამუშაო ნახაზის, ტექნოლოგიური ინსტრუქციისა და ტექნოლოგიური რუკის წაკითხვა; შესასრულებელი სამუშაოს შესაბამისად ორგანიზება გაუკეთონ სამუშაო ადგილს და მოამზადონ საშემდუღებლო მოწყობილობა, შეარჩიონ  შედუღების რეჟიმები; უსაფრთხოების წესების დაცვით განახორციელონ შესადუღებელი დეტალებისა და კვანძების მომზადება. შეასრულოს არგონული შედუღება  სხვადასხვა მასალების, სივრცული მდებარეობისა  და დენის სახეობის მიხედვით; უზრუნველყოს შედუღებით შესრულებული სამუშაოს  დოკუმენტირება. გადამზადების  პროგრამით გათვალისწინებულია როგორც თეორიული ცოდნის შეძენა, ასევე პრაქტიკული  უნარების განვითარება, თუმცა ძირითადი აქცენტი პრაქტიკულ სწავლებაზეა გაკეთებული. ლექციები ინტერაქტიულ ფორმაში ჩატარდება, ფართოდ იქნება  გამოყენებული პრეზენტაციები, ვიდეო ჩვენება და  სასწავლო მასალების დემონსტრირება. მსმენელების შეფასებისთვის გამოყენებული იქნება, ტესტები, ზეპირი გამოკითხვა, პრაქტიკული დავალებები, ქეისების (შემთხვევების) ანალიზი, მსმენელების მიერ შესრულებულ სამუშაოზე დაკვირვება. მიმდინარე (განმავითარებელი შეფასება)   პრაქტიკულად ყოველ მეცადინეობაზე განხორციელდება, განმსაზღვრელი შეფასება (გამოცდა) ჩატარდება სწავლის შედეგის დასრულების შემდეგ, რომლის დროსაც ფასდება მსმენელების თეორიულ ცოდნა და უნარი. მიღებული ცოდნა და უნარები  ხელს შეუწყობს კურსდამთავრებულებს დასაქმდნენ ნებისმიერ კომპანიაში, სადაც საჭიროა არგონული შედუღების განხორციელება. ასევე  შესაძლებელია თვითდასაქმება.

სხვა პროგრამები:

ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება, მოდელირება, კერვა

პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანია სამკერვალო წარმოებისათვის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ მოდის ინდუსტრიის თანამედროვე ტენდენციებისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირებას, მოდელირებას და კერვას. კურსდამთავრებულს...

სერვისი და სერვირება

პროგრამის მიზანია  უზრუნველყოს შრომის ბაზრისთვის კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება, რომლებიც ხელს შეუწყობენ რეგიონში  კვების ობიექტებზე სერვისის სწორად გამართვას და ტურიზმის სექტორში კონკურენტუნარიანობის გაზრდას.     კურსდამთავრებულს შეუძლია: სხვადასხვა...

ქედისა და შუახევის მისამართის პროფესიული საგანმანათლებლო და პროფესიული მომზადების პროგრამები

ელექტროობა

პროგრამის მიზანია დაბალი ძაბვის ელექტროობაში შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება.   სწავლის შედეგები: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტროობაში – პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირს შეუძლია: • გაუწიოს დაზარალებულს პირველადი...

ხელით ელექტრო-რკალური შედუღება

პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ მინიმუმ საბაზო განათლების მქონე პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში მიიღოს კონკრეტული ცოდნა/უნარები და დასაქმდეს ან საქმიანობა...

ღვინის ტექნოლოგიური დამუშავება

პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს შრომის ბაზრისთვის კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური მეღვინის მომზადება, რომელიც დაკისრებულ მოვალეობას, ღვინის ტექნოლოგიური დამუშავებას შეძლებს სურსათის ხარისხისა და უვნებლობის რეგულაციების, შრომისა...