ლითონების შედუღება ინერტულ აირში (არგონში)

ხანგრძლივობა:

14 კვირა

პროგრამა საშუალებას აძლევს პირებს, რომლებიც აღნიშნულ პროგრამაზე ისწავლიან ,გაეცნონ არგონული შედუღების ტექნოლოგიის თავისებურებს; ისწავლონ სამუშაო ნახაზის, ტექნოლოგიური ინსტრუქციისა და ტექნოლოგიური რუკის წაკითხვა; შესასრულებელი სამუშაოს შესაბამისად ორგანიზება გაუკეთონ სამუშაო ადგილს და მოამზადონ საშემდუღებლო მოწყობილობა, შეარჩიონ  შედუღების რეჟიმები; უსაფრთხოების წესების დაცვით განახორციელონ შესადუღებელი დეტალებისა და კვანძების მომზადება. შეასრულოს არგონული შედუღება  სხვადასხვა მასალების, სივრცული მდებარეობისა  და დენის სახეობის მიხედვით; უზრუნველყოს შედუღებით შესრულებული სამუშაოს  დოკუმენტირება. გადამზადების  პროგრამით გათვალისწინებულია როგორც თეორიული ცოდნის შეძენა, ასევე პრაქტიკული  უნარების განვითარება, თუმცა ძირითადი აქცენტი პრაქტიკულ სწავლებაზეა გაკეთებული. ლექციები ინტერაქტიულ ფორმაში ჩატარდება, ფართოდ იქნება  გამოყენებული პრეზენტაციები, ვიდეო ჩვენება და  სასწავლო მასალების დემონსტრირება. მსმენელების შეფასებისთვის გამოყენებული იქნება, ტესტები, ზეპირი გამოკითხვა, პრაქტიკული დავალებები, ქეისების (შემთხვევების) ანალიზი, მსმენელების მიერ შესრულებულ სამუშაოზე დაკვირვება. მიმდინარე (განმავითარებელი შეფასება)   პრაქტიკულად ყოველ მეცადინეობაზე განხორციელდება, განმსაზღვრელი შეფასება (გამოცდა) ჩატარდება სწავლის შედეგის დასრულების შემდეგ, რომლის დროსაც ფასდება მსმენელების თეორიულ ცოდნა და უნარი. მიღებული ცოდნა და უნარები  ხელს შეუწყობს კურსდამთავრებულებს დასაქმდნენ ნებისმიერ კომპანიაში, სადაც საჭიროა არგონული შედუღების განხორციელება. ასევე  შესაძლებელია თვითდასაქმება.

სხვა პროგრამები:

ვენახის გაშენება და მოვლა

პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს შრომის ბაზრისთვის კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური მევენახის მომზადება, რომელიც დაკისრებულ მოვალეობას შეასრულებს ხარისხის, შრომისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულმა...

“ღვინის ტექნიოლოგიის დამუშავება- გადაცემა “დილის თალღა”

აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემაში     დილის ტალღა / Dilis Talga კოლეჯ "ბლექსის" წარმომადგენლებმა  მომზადების პროგრამის  "ღვინის ტექნოლოგიური დამუშავება“ ისაუბრეს.  გადაცემის სტუმრები იყვენენ:  მირანდა გორგილაძე...

იხილეთ ქედისა და შუახევის მისამართის პროგრამები

მეფუტკრეობა

პროგრამის მიზანია მეფუტკრეობის მიმართულებით შესაბამისი კომპეტენციის მქონე კონკურენტუნარიანი კადრების აღზრდა და მათთვის აღნიშნული კვალიფიკაციის მიმართულებით საჭირო ცოდნის მიცემა, შესაბამისი უნარებისა და კომპეტენციების გამომუშავება, რათა...

ვენახის გაშენება და მოვლა

პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს შრომის ბაზრისთვის კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური მევენახის მომზადება, რომელიც დაკისრებულ მოვალეობას შეასრულებს ხარისხის, შრომისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულმა...

ხელით ელექტრო-რკალური შედუღება

პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ მინიმუმ საბაზო განათლების მქონე პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში მიიღოს კონკრეტული ცოდნა/უნარები და დასაქმდეს ან საქმიანობა...