მარეგულირებელი ნორმები

''ბლექსი'' წესდება

ადამიანური რესურსების მართვა და განვითარება (პოლიტიკის დოკუმენტი)

შინაგანაწესი

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

საწარმოო პრაქტიკის განხორციელების წესი

მოდულური პროგრამის შემუშავების წესი და პროცედურა

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში მუშაობის წესი

საქმისწარმოების წესი

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ინსტრუქცია

სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის (კვოტის) განსაზღვრის მეთოდოლოგია

დუალურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე აპლიკანტთა კონკურსით შერჩევის ეტაპებისა და მეთოდების განსაზღვრის წესი

საბაზო და საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე აპლიკანტთა შერჩევის ეტაპებისა და მეთოდების განსაზღვრის წესი

უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე აპლიკანტთა შერჩევის ეტაპებისა და მეთოდების განსაზღვრის წესი

სამკერვალო წარმოების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე აპლიკანტთა შერჩევის ეტაპებისა და მეთოდების განსაზღვრის წესი

პროფესიული მომზადების პროგრამაზე/პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე მსმენელთა ჩარიცხვის წესი