კოლეჯ ,,ბლექსში’’ მეორადი მიღებისას ჩასარიცხ აპლიკანტთა საყურადღებოდ!

ხანგრძლივობა:

 

🗂დოკუმენტაციია წარდგენის  ბოლო ვადა: 13 ნოემბერი

წარსადგენი დოკუმენტები:

✅ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

✅ საბაზო და ინტეგრირებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე – მინიმუმ ზოგადი საბაზო (9 კლასი) განათლების დამადასტურებელი ასლი

✅ საშუალო და უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე – მინიმუმ სრული ზოგადი, საშუალო  განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი

⏩საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა

✅ თუ აპლიკანტი არასრულწლოვანია: მშობელმა/კანონიერმა წარმომადგენელმა უნდა წარმოადგინოს:

საკუთარი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი

აპლიკანტის დაბადების მოწმობის ასლი;

საჭიროების შემთხვევაში მზრუნველობის შესახებ მშობლის მიერ გაცემული ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტი (მინდობილობა)✅ შუახევის მისამართზე შედუღების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასარიცხმა  აპლიკანტებმა დოკუმენტებთან ერთად, უნდა წარმოადგინონ ჯანმრთელობის შესახებ ცნობა

⭕️დოკუმენტების წარუდგენლობა/არასრულყოფილად წარდგენის ან ვერ წარმოდგენის შემთხვევა ჩარიცხვაზე უარის თქმის საფუძველი გახდება

⤵️ ბათუმი, მ.ლერმონტოვის 92 ა

სხვა პროგრამები:

საავტომობილო გზების მშენებლობა

პროგრამის მიზანია მოამზადოს კვალიფიციური სპეციალისტები საგზაო მშენებლობაში, რომლებიც შეძლებენ საავტომობილო გზების მშენებლობას, მომსახურებას, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვას, რემონტს, რეკონსტრუქციასა და რეაბილიტაციას. სწავლის შედეგები: საგზაო მშენებლობაში საბაზო პროფესიული...

შედუღება

პროგრამის მიზანია მესამე დონის პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე კადრების მომზადება შედუღებაში, რომლებიც იქნებიან კონკურენტუნარიანნი როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო შრომის ბაზარზე. სწავლის შედეგები: კურსდამთავრებულს შეუძლია: შეადუღოს ლითონის ნაწილები...

იხილეთ ქედისა და შუახევის პროგრამები

ელექტროობა

პროგრამის მიზანია დაბალი ძაბვის ელექტროობაში შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება.   სწავლის შედეგები: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტროობაში – პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირს შეუძლია: • გაუწიოს დაზარალებულს პირველადი...

მეფუტკრეობა

პროგრამის მიზანია მეფუტკრეობის მიმართულებით შესაბამისი კომპეტენციის მქონე კონკურენტუნარიანი კადრების აღზრდა და მათთვის აღნიშნული კვალიფიკაციის მიმართულებით საჭირო ცოდნის მიცემა, შესაბამისი უნარებისა და კომპეტენციების გამომუშავება, რათა...

შედუღება

პროგრამის მიზანია მესამე დონის პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე კადრების მომზადება შედუღებაში, რომლებიც იქნებიან კონკურენტუნარიანნი როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო შრომის ბაზარზე. სწავლის შედეგები: კურსდამთავრებულს შეუძლია: შეადუღოს ლითონის ნაწილები...