კოლეჯ ,,ბლექსში’’ მეორადი მიღებისას ჩასარიცხ აპლიკანტთა საყურადღებოდ!

ხანგრძლივობა:

 

🗂დოკუმენტაციია წარდგენის  ბოლო ვადა: 13 ნოემბერი

წარსადგენი დოკუმენტები:

✅ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

✅ საბაზო და ინტეგრირებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე – მინიმუმ ზოგადი საბაზო (9 კლასი) განათლების დამადასტურებელი ასლი

✅ საშუალო და უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე – მინიმუმ სრული ზოგადი, საშუალო  განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი

⏩საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა

✅ თუ აპლიკანტი არასრულწლოვანია: მშობელმა/კანონიერმა წარმომადგენელმა უნდა წარმოადგინოს:

საკუთარი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი

აპლიკანტის დაბადების მოწმობის ასლი;

საჭიროების შემთხვევაში მზრუნველობის შესახებ მშობლის მიერ გაცემული ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტი (მინდობილობა)✅ შუახევის მისამართზე შედუღების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასარიცხმა  აპლიკანტებმა დოკუმენტებთან ერთად, უნდა წარმოადგინონ ჯანმრთელობის შესახებ ცნობა

⭕️დოკუმენტების წარუდგენლობა/არასრულყოფილად წარდგენის ან ვერ წარმოდგენის შემთხვევა ჩარიცხვაზე უარის თქმის საფუძველი გახდება

⤵️ ბათუმი, მ.ლერმონტოვის 92 ა

სხვა პროგრამები:

იატაკისა და კედლის მოპირკეთება ფილებით

პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ სრულწლოვან პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში მიიღოს კონკრეტული ცოდნა/უნარები და დასაქმდეს აღნიშნული მიმართულებით. სწავლება განხორციელდება სამუშაოზე...

ღვინის ტექნოლოგიური დამუშავება

პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს შრომის ბაზრისთვის კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური მეღვინის მომზადება, რომელიც დაკისრებულ მოვალეობას, ღვინის ტექნოლოგიური დამუშავებას შეძლებს სურსათის ხარისხისა და უვნებლობის რეგულაციების, შრომისა...

ქედისა და შუახევის მისამართის პროფესიული საგანმანათლებლო და პროფესიული მომზადების პროგრამები

შედუღება

პროგრამის მიზანია მესამე დონის პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე კადრების მომზადება შედუღებაში, რომლებიც იქნებიან კონკურენტუნარიანნი როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო შრომის ბაზარზე. სწავლის შედეგები: კურსდამთავრებულს შეუძლია: შეადუღოს ლითონის ნაწილები...

„ქართული და საერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება“

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:   საბაზო განათლება,18 წელი პროგრამის მოკლე აღწერა: პროფესიული მომზადების  პროგრამაზე - „ქართული და საერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება“ სწავლა შეუძლია   საბაზო განათლების მქონე, 18...

მეფუტკრეობა

პროგრამის მიზანია მეფუტკრეობის მიმართულებით შესაბამისი კომპეტენციის მქონე კონკურენტუნარიანი კადრების აღზრდა და მათთვის აღნიშნული კვალიფიკაციის მიმართულებით საჭირო ცოდნის მიცემა, შესაბამისი უნარებისა და კომპეტენციების გამომუშავება, რათა...