კერძების მომზადების ტექნოლოგია

ხანგრძლივობა:

14 კვირა

პროფესიული მომზადების პროგრამაზე – „კერძების მომზადების ტექნოლოგია“ სწავლა შეუძლია საბაზო განათლების მქონე, 18 წელს მიღწეულ პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მიიღოს ცოდნა აღნიშნული მიმართულებით, შეიძინოს თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარები, გახდეს კვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი კადრი შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნების შესაბამისად.
პროფესიული მომზადების პროგრამაზე – „კერძების მომზადების ტექნოლოგია“ სწავლება ხორციელდება სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდოლოგიით დარგის მაღალკვალიფიციური პროფესიული განათლების მასწავლებლების მიერ, სანიტარულ – ჰიგიენური მოთხოვნების თანამედროვე რეგულაციების გათვალისწინებით.
პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ პროფესიული განათლების დამადასტურებელ სერტიფიკატს, დანართით, რომელშიც ფიქსირდება პირის მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწეული ცოდა და

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

  1. პირადი ჰიგიენის დაცვა;
  2. სანიტარულ – ჰიგიენური პროცედურების დაცვა;
  3. გარემოს დაცვა დაბინძურებისაგან;
  4. 4. საკვები პროდუქტების (სალათის ფურცელი, კვერცხი და მწვანილი) დამუშავება სპეციალური ხსნარებით;
  5. პროდუქტისადა ნედლეულისარჩევა;
  6. ნახევარფაბრიკატების მომზადება;
  7. ნედლეულისა და პროდუქტის თერმული დამუშავება;
  8. სხვადასხვამეთოდის გამოყენებით კერძების მომზადება.
  9. სხვადასხვა ქვეყნის სამზარეულოების გავრცელებული (ძირითადი კერძების) წვნიანი კერძების,სალათების, გარნირების მომზადება.

სხვა პროგრამები:

მეფუტკრეობა

პროგრამის მიზანია მეფუტკრეობის მიმართულებით შესაბამისი კომპეტენციის მქონე კონკურენტუნარიანი კადრების აღზრდა და მათთვის აღნიშნული კვალიფიკაციის მიმართულებით საჭირო ცოდნის მიცემა, შესაბამისი უნარებისა და კომპეტენციების გამომუშავება, რათა...

სარესტორნო მომსახურება

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია როგორც ადგილობრივი, ასევე, საერთაშორისო შრომის ბაზრისათვის მოამზადოს სარესტორნო მომსახურების სპეციალისტები. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება სწავლის შედეგები:  • განახორციელოს სერვისი და სერვირება...

ქედისა და შუახევის მისამართის პროფესიული საგანმანათლებლო და პროფესიული მომზადების პროგრამები

ხელით ელექტრო-რკალური შედუღება

პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ მინიმუმ საბაზო განათლების მქონე პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში მიიღოს კონკრეტული ცოდნა/უნარები და დასაქმდეს ან საქმიანობა...

მეფუტკრეობა

პროგრამის მიზანია მეფუტკრეობის მიმართულებით შესაბამისი კომპეტენციის მქონე კონკურენტუნარიანი კადრების აღზრდა და მათთვის აღნიშნული კვალიფიკაციის მიმართულებით საჭირო ცოდნის მიცემა, შესაბამისი უნარებისა და კომპეტენციების გამომუშავება, რათა...

შედუღება

პროგრამის მიზანია მესამე დონის პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე კადრების მომზადება შედუღებაში, რომლებიც იქნებიან კონკურენტუნარიანნი როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო შრომის ბაზარზე. სწავლის შედეგები: კურსდამთავრებულს შეუძლია: შეადუღოს ლითონის ნაწილები...