სარესტორნო მომსახურება

ხანგრძლივობა:

24 თვე

დუალური

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია როგორც ადგილობრივი, ასევე, საერთაშორისო შრომის ბაზრისათვის მოამზადოს სარესტორნო მომსახურების სპეციალისტები. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება

სწავლის შედეგები: 

• განახორციელოს სერვისი და სერვირება რესტორანსა და კაფეში;
• განახორციელოს შესყიდვებისა და მარაგების მონიტორინგი;
• შეადგინოს კვების ობიექტის ბიზნესგეგმა;
• შეადგინოს კვების ობიექტის ფინანსური გეგმა;
• განახორციელოს ობიექტის ფუნქციონირების კონტროლი;
• განახორციელოს სამუშაო პროცესის ორგანიზება;
• განახორციელოს დღესასწაულების, პრეზენტაციების, საქმიანი შეხვედრების, კონფერენციების
ორგანიზება;
• უზრუნველყოს კვების ობიექტზე სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა დანერგვა;
• მართოს პრობლემური სიტუაციები.

დასაქმების შესაძლებლობები:

სარესტორნო მომსახურების საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს
რესტორნებში, კაფეებსა და საკვებით მობილური მომსახურების ობიექტებში შემდეგ პოზიციებზე: მიმტანები,
სასურსათო კვების მომსახურების პუნქტების მომსახურე პერსონალი.კურსდამთავრებულს შეუძლია საკუთარი
ბიზნესის წარმოება – თვითდასაქმება.

სხვა პროგრამები:

კომპიუტერული ქსელი და სისტემები

პროგრამის მიზანი – კომპიუტერულ ქსელისა და სისტემების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია კომპიუტერული ქსელისა და სისტემების კვალიფიცირებული სპეციალისტის მომზადება, რომელიც ფლობს კომპიუტერის აპარატურულ-პროგრამული უზრუნველყოფის, მცირე...

ანაკრები და მონოლითური კონსტრუქციების მონტაჟი

პროგრამის მიზანია მისცეს პირს შესაძლებლობა დაეუფლოს სამშენებლო კონსტრუქციების მოწყობას. ანაკრები და მონოლითური კონსტრუქციების მონტაჟის სპეციალიზაციის მიმართულებით. მისცეს აღნიშნული კვალიფიკაციის მიმართლებით საჭირო ცოდნა, გამოუმუშაოს შესაბამისი...

იხილეთ ქედისა და შუახევის მისამართის პროგრამები

ინფორმაციის ტექნოლოგია

პროგრამის მიზანია ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროსთვის კონკურენტუნარიანი კადრის – პერსონალური კომპიუტერის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის კვალიფიცირებული სპეციალისტის მომზადება, რომელიც ფლობს აპარატურული უზრუნველყოფისა და ოპერაციული სისტემების...

ხელით ელექტრო-რკალური შედუღება

პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ მინიმუმ საბაზო განათლების მქონე პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში მიიღოს კონკრეტული ცოდნა/უნარები და დასაქმდეს ან საქმიანობა...

ვენახის გაშენება და მოვლა

პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს შრომის ბაზრისთვის კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური მევენახის მომზადება, რომელიც დაკისრებულ მოვალეობას შეასრულებს ხარისხის, შრომისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულმა...