საავტომობილო გზების მშენებლობა

ხანგრძლივობა:

24 თვე

პროგრამის მიზანია მოამზადოს კვალიფიციური სპეციალისტები საგზაო მშენებლობაში, რომლებიც შეძლებენ საავტომობილო გზების მშენებლობას, მომსახურებას, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვას, რემონტს, რეკონსტრუქციასა და რეაბილიტაციას.

სწავლის შედეგები:

საგზაო მშენებლობაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირს კონცენტრაციისთვის „საავტომობილო გზების მშენებლობა“ შეუძლია:
• მართოს ინფორმაცია პროფესიის შესახებ;
• აღწეროს კონკრეტულ პროფესიაში ორგანიზაციული მოწყობის ძირითადი პრინციპები;
• დასახოს და განახორციელოს პროფესიული ზრდისა და განვითარების კონკრეტული მიზნები;
• შეარჩიოს სამშენებლო მასალები, ხელსაწყო – იარაღები და ინვენტარი;
• შეამოწმოს საგზაო საფარის მოწყობისთვის მიწის ვაკისის მზადყოფნა;
• შეასრულოს სამუშაო უბანზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები;
• შეასრულოს სამუშაო უბანზე ცემენტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები;
• შეასრულოს სამუშაო უბანზე ქვაფენილის მოწყობის სამუშაოები;
• მართოს საგზაო მასალების ნარჩენები;
• გამოავლინოს არსებული საავტომობილო გზების დაზიანებული უბნები;
• მონაწილეობა მიიღოს საავტომობილო გზებზე მოძრაობის შეზღუდვის პროცესში;
• შეაკეთოს საავტომობილო გზების სამოსის დაზიანებული უბანი;
• გაუშვას ექსპლუატაციაში შეკეთებული უბანი.

დასაქმების შესაძლებლობები:

საავტომობილო გზების მშენებლობის მიმართულების გავლის შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერ სახელმწიფო ან კერძო ორგანიზაციაში, რომელთა საქმიანობაც დაკავშირებული იქნება გზების მშენებლობასთან, რეაბილიტაციასა და ექსპლუატაციასთან.

 

სხვა პროგრამები:

სერვისი და სერვირება

პროგრამის მიზანია  უზრუნველყოს შრომის ბაზრისთვის კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება, რომლებიც ხელს შეუწყობენ რეგიონში  კვების ობიექტებზე სერვისის სწორად გამართვას და ტურიზმის სექტორში კონკურენტუნარიანობის გაზრდას.     კურსდამთავრებულს შეუძლია: სხვადასხვა...

იატაკისა და კედლის მოპირკეთება ფილებით

პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ სრულწლოვან პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში მიიღოს კონკრეტული ცოდნა/უნარები და დასაქმდეს აღნიშნული მიმართულებით. სწავლება განხორციელდება სამუშაოზე...

იხილეთ ქედისა და შუახევის მისამართის პროგრამები

„ქართული და საერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება“

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:   საბაზო განათლება,18 წელი პროგრამის მოკლე აღწერა: პროფესიული მომზადების  პროგრამაზე - „ქართული და საერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება“ სწავლა შეუძლია   საბაზო განათლების მქონე, 18...

მეფუტკრეობა

პროგრამის მიზანია მეფუტკრეობის მიმართულებით შესაბამისი კომპეტენციის მქონე კონკურენტუნარიანი კადრების აღზრდა და მათთვის აღნიშნული კვალიფიკაციის მიმართულებით საჭირო ცოდნის მიცემა, შესაბამისი უნარებისა და კომპეტენციების გამომუშავება, რათა...

ელექტროობა

პროგრამის მიზანია დაბალი ძაბვის ელექტროობაში შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება.   სწავლის შედეგები: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტროობაში – პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირს შეუძლია: • გაუწიოს დაზარალებულს პირველადი...