კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრირება

ხანგრძლივობა:

24 თვე

კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრირების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრირების კვალიფიციური სპეციალისტის მმზადება, რომელსაც ექნება პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მრავალმხრივი თეორიული ცოდნა; შეეძლება ამ ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება, მოსალოდნელი რისკების და პრობლემის წინასწარ განსაზღვრა და მათი თავიდან აცილება, პრობლემების წარმოშობის შემტხვევაში სწრაფი ანალიზის გაკეთება და ოპერატიული რეაგირება.

სწავლის შედეგები:

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:
• კომპიუტერული ქსელის ფიზიკური და ლოგიკური ტოპოლოგიის გამართვა;
• EIGRP და OSPF მარშრუტიზაციის პროტოკოლების კონფიგურაცია;
• გლობალური ქსელის ტექნოლოგიების განსაზღვრა;
• გამოყოფილი არხების გამართვა;
• დაშორებულ ოფისებთან წვდომის ორგანიზება;
• ქსელში შეცდომების იდენტიფიცირება/აღმოფხვრა
• SNMP და Netflow პროტოკოლების კონფიგურირება;
• წვდომის სიების (ACL) აგება და მართვა;
• ვირტუალური კერძო ქსელის აგება;
• ქსელის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული თანამედროვე საფრთხეების გარჩევა;
• ქსელური მოწყობილობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
• ACL(Access Control Lists)-ების გაფართოებული კონფიგურირება;
• ქსელური შეტევებისგან თავდაცვისთვის საჭირო თანამედროვე მეთოდების გარჩევა;
• ლოკალური ქსელური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
• ბრენდმაუერის კონფიგურირება.

დასაქმების შესაძლებლობები:

კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრირებაში უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს საჯარო ან კერძო სტრუქტურაში ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში, ქსელური ინფრასტრუქტურის ადმინისტრირების განხრით. აგრეთვე შეუძლია იმუშაოს ხელმძღვანელ თანამდებობაზე ან იყოს პროფესიული განათლების მასწავლებელი.

 

სხვა პროგრამები:

ლითონების შედუღება ინერტულ აირში (არგონში)

პროგრამა საშუალებას აძლევს პირებს, რომლებიც აღნიშნულ პროგრამაზე ისწავლიან ,გაეცნონ არგონული შედუღების ტექნოლოგიის თავისებურებს; ისწავლონ სამუშაო ნახაზის, ტექნოლოგიური ინსტრუქციისა და ტექნოლოგიური რუკის წაკითხვა; შესასრულებელი სამუშაოს...

ღვინის ტექნოლოგიური დამუშავება

პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს შრომის ბაზრისთვის კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური მეღვინის მომზადება, რომელიც დაკისრებულ მოვალეობას, ღვინის ტექნოლოგიური დამუშავებას შეძლებს სურსათის ხარისხისა და უვნებლობის რეგულაციების, შრომისა...

იხილეთ ქედისა და შუახევის მისამართის პროგრამები

ინფორმაციის ტექნოლოგია

პროგრამის მიზანია ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროსთვის კონკურენტუნარიანი კადრის – პერსონალური კომპიუტერის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის კვალიფიცირებული სპეციალისტის მომზადება, რომელიც ფლობს აპარატურული უზრუნველყოფისა და ოპერაციული სისტემების...

ელექტროობა

პროგრამის მიზანია დაბალი ძაბვის ელექტროობაში შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება.   სწავლის შედეგები: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტროობაში – პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირს შეუძლია: • გაუწიოს დაზარალებულს პირველადი...

ღვინის ტექნოლოგიური დამუშავება

პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს შრომის ბაზრისთვის კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური მეღვინის მომზადება, რომელიც დაკისრებულ მოვალეობას, ღვინის ტექნოლოგიური დამუშავებას შეძლებს სურსათის ხარისხისა და უვნებლობის რეგულაციების, შრომისა...