ელექტროობა

ხანგრძლივობა:

9 თვე

პროგრამის მიზანია დაბალი ძაბვის ელექტროობაში შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება.

 

სწავლის შედეგები:

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია
ელექტროობაში – პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირს შეუძლია:
• გაუწიოს დაზარალებულს პირველადი სამედიცინო დახმარება;
• გამოიყენოს ელექტრული ტექნოლოგიები, ელექტროობის წარმოების, გადაცემისა და განაწილების
საშუალებები;
• დაამონტაჟოს და შეამოწმოს განათება და ელექტრული წრედები საშინაო და მცირე საწარმოო გარემოში;
• მოიპოვოს და გამოიყენოს საინჟინრო ინფორმაცია საკომუნიკაციო ტექნოლოგიის (ICT) გამოყენებით;
• გამოთვალოს ფიგურათა მოცულობა, ფართობი და გამოიყენოს მონაცემთა გამოსახვის სტატისტიკური
მეთოდები;
• წაიკითხოს და დახაზოს საინჟინრო ნახაზები სხვადასხვა ტექნიკის, მათ შორის კომპიუტერზე
დაფუძნებული ხაზვის სისტემის (CAD) გამოყენებით;
• შექმნას და წარადგინოს პროექტი.

დასაქმების შესაძლებლობები:

პირი შეიძლება დასაქმდეს ნებისმიერ ორგანიზაციაში ელექტრულ დანადგარებისა და სხვა ელექტრულ აპარატურის მომსახურე პირად.
დასაქმების პოზიციები შესაძლებელია იყოს:
• ელექტრიკოსი;
• ელექტრო ტექნიკური სისტემების მემონტაჟე;
• შენობის ელექტრიკოსი;
• მომმარაგებელ-ელექტრიკოსი;
• ელექტრო-მექანიკოსი;
• ელექტრო გაყვანილობის და ფიტინგების მემონტაჟე;
• განათების სისტემების მემონტაჟე;
• ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაციის მემონტაჟე;
• დამცავი სიგნალიზაციის მემონტაჟე;
• ქუჩების განათების და ელექტრული სასიგნალო მოწყობილობების მემონტაჟე;
• ასაფრენ – დასაფრენი ბილიკების განათების მემონტაჟე;
• მზის ენერგიის ელექტრული კოლექტორების მემონტაჟე.

 

სხვა პროგრამები:

კომპიუტერული ქსელი და სისტემები

პროგრამის მიზანი – კომპიუტერულ ქსელისა და სისტემების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია კომპიუტერული ქსელისა და სისტემების კვალიფიცირებული სპეციალისტის მომზადება, რომელიც ფლობს კომპიუტერის აპარატურულ-პროგრამული უზრუნველყოფის, მცირე...

სერვისი და სერვირება

პროგრამის მიზანია  უზრუნველყოს შრომის ბაზრისთვის კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება, რომლებიც ხელს შეუწყობენ რეგიონში  კვების ობიექტებზე სერვისის სწორად გამართვას და ტურიზმის სექტორში კონკურენტუნარიანობის გაზრდას.     კურსდამთავრებულს შეუძლია: სხვადასხვა...

იხილეთ ქედისა და შუახევის მისამართის პროგრამები

ხელით ელექტრო-რკალური შედუღება

პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ მინიმუმ საბაზო განათლების მქონე პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში მიიღოს კონკრეტული ცოდნა/უნარები და დასაქმდეს ან საქმიანობა...

მეფუტკრეობა

პროგრამის მიზანია მეფუტკრეობის მიმართულებით შესაბამისი კომპეტენციის მქონე კონკურენტუნარიანი კადრების აღზრდა და მათთვის აღნიშნული კვალიფიკაციის მიმართულებით საჭირო ცოდნის მიცემა, შესაბამისი უნარებისა და კომპეტენციების გამომუშავება, რათა...

შედუღება

პროგრამის მიზანია მესამე დონის პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე კადრების მომზადება შედუღებაში, რომლებიც იქნებიან კონკურენტუნარიანნი როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო შრომის ბაზარზე. სწავლის შედეგები: კურსდამთავრებულს შეუძლია: შეადუღოს ლითონის ნაწილები...