ჩასარიცხ აპლიკანტთა საყურადღებოდ!

ჩასარიცხმა აპლიკანტებმა საბუთები უნდა წარმოადგინონ 1 ივლისიდან 12 ივლისის ჩათვლით
წარმოსადგენი დოკუმენტები: პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
მინიმუმ საბაზო (9 კლასი) განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ( ატესტატი; დიპლომი) ასლი , ცნობა ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის დაძლევის შესახებ.
ინტეგრირებული პროგრამის შემთხვევაში – საბაზო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
წვევამდელი მიღწეული აპლიკანტი (გარდა იმ პირისა, რომელიც წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვას არ ექვემდებარება) ვალდებულია წარმოადგინოს წვევამდელის სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის ან წვევამდელის სამხედრო აღრიცხვიდან მოხსნის დამადასტურებელი დოკუმენტი
შედუღების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე აპლიკანტმა დოკუმენტებთან ერთად უნდა წარმოადგინოს ჯანმრთელობის შესახებ ცნობა

მშობელმა/კანონიერმა წარმომადგენელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს:
საკუთარი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
აპლიკანტის დაბადების მოწმობის ასლი;
საჭიროების შემთხვევაში მზრუნველობის შესახებ მშობლის მიერ გაცემული ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტი (მინდობილობა)
აპლიკანტმა, რომელმაც უცხოეთში/საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიიღო განათლება, უნდა წარმოადგინოს სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული დოკუმენტი მიღებული განათლების აღიარების შესახებ
წვევამდელი მიღწეული აპლიკანტი (გარდა იმ პირისა, რომელიც წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვას არ ექვემდებარება) ვალდებულია წარმოადგინოს წვევამდელის სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის ან წვევამდელის სამხედრო აღრიცხვიდან მოხსნის დამადასტურებელი დოკუმენტი
📝სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტი/აპლიკანტის წარმომადგენელი, ასევე წარმოადგენს:
ა) ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომლითაც სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლობდა ცალკეულ კლასში/სემესტრში ან საფეხურის ბოლო კლასში, დამოწმებულს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის სამუშაო ჯგუფის ან/და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების დირექტორის ხელმოწერებით;
ბ) სენსორული (სმენის და მხედველობის) დარღვევის შემთხვევაში:
ბ.ა) აუდიოგრამას (სმენის დარღვევისას);
ბ.ბ) ოფთალმოლოგის მიერ გაცემულ ცნობას (მხედველობის დარღვევისას);
გ) შესაბამისი სპეციალისტის მიერ გაცემულ სამედიცინო ცნობას, ქცევითი და ემოციური აშლილობისას;
დ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსის დამადასტურებელ დოკუმენტს
🚹დეტალებისათავის მიყევით ბმულს: https://blackseacollege-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/info_blacksea_edu_ge/EbKAMD-gMCtEhbcITLuWEIYB5WAApwMEHEZn7Bj0j91PBA?e=y0dVA0

იხილეთ სხვა საგანმანათლებლო პროგრამები

ბოლო სიახლეები

ვაკანსია- პროფესიული განათლების მასწავლებლის პოზიციაზე

კოლეჯი "ბლექსი" აცხადებს ვაკანსიას პროფესიული განათლების მასწავლებლის (მშენებლობის წარმოება/იატაკისა და ფილის სამუშაოები) პოზიციაზე ფუნქციები - მშენებლობის წარმოება /იატაკისა და ფილის სამუშაოების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული...

14 კვირაში გახდი მზარეული-რეგისტრაცია დაიწყო

14 კვირაში გახდი მზარეული და ისწავლე კერძების მომზადების ტექნოლოგია რეგისტრაციის ვადები: 28 ივნისიდან 14 ივლისის ჩათვლითსწავლის პერიოდი: 2 სექტემბერი- 13 დეკემბერი. დაშვების წინაპირობა: ასაკი 18...

აპლიკანტების საყურადღებოდ!

კოლეჯში ,,ბლექსი" რეგისტრირებულ აპლიკანტთა საყურადღებოდ! პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გამოცდის/მოტივაციური გასაუბრების შედეგები vet.emis.ge-ზე, თქვენს საგამოცდო ბარათზე უკვე აისახულია თუ ერთზე მეტ პროფესიაზე ხართ დარეგისტრირებული აუცილებელი მონიშვნა გააკეთოთ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!