„ქართული და საერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება“

ხანგრძლივობა:

15 კვირა

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:   საბაზო განათლება,18 წელი

პროგრამის მოკლე აღწერა:

პროფესიული მომზადების  პროგრამაზე – „ქართული და საერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება“ სწავლა შეუძლია   საბაზო განათლების მქონე, 18 წელს მიღწეულ პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მიიღოს ცოდნა აღნიშნული მიმართულებით, შეიძინოს  თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარები,  გახდეს  კვალიფიციური და  კონკურენტუნარიანი კადრი შრომის  ბაზარზე არსებული მოთხოვნების შესაბამისად.

პროფესიული მომზადების  პროგრამაზე – „ქართული და საერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება“ სწავლება ხორციელდება სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდოლოგიით დარგის მაღალკვალიფიციური პროფესიული განათლების მასწავლებლების  მიერ. მსმენელები შეისწავლიან  ქართული და უცხოური კერძების მომზადების ტექნოლოგიას   სანიტარულ – ჰიგიენური   მოთხოვნების თანამედროვე რეგულაციების გათვალისწინებით. სწავლების პერიოდში გამოყენებული იქნება სწავლა/ სწავლების შემდეგი მეთოდები: ინტერაქტიული   ლექცია, პრეზენტაცია, ინტერაქტიული მეცადინეობა,  დემონსტრირებით  სწავლება,  პრაქტიკული სავარჯიშო; მსმენელები შეფასება განხორციელდება გამოკითხვისა და  პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით მეთოდების გამოყენებით. სწავლების პროცესში წარმოებს  მსმენელების განმავითარებელი შეფასება, ხოლო განმსაზღვრელი შეფასება ხდება სწავლის შედეგის დასრულების შემდეგ. პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 15  კვირას, კვირაში – 20 საათი ( მსმენელებთან შეთანხმებით –  5 დღე, დღეში 4 საათი ან 4 დღე, დღეში  5 საათი), სულ საათების რაოდენობა არის 300.

პროფესიული მომზადების  პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს სახელმწიფოს მიერ  აღიარებულ პროფესიული განათლების დამადასტურებელ სერტიფიკატს, დანართით, რომელშიც ფიქსირდება პირის მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწეული ცოდა და უნარები.

სხვა პროგრამები:

ღვინის ტექნოლოგიური დამუშავება

პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს შრომის ბაზრისთვის კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური მეღვინის მომზადება, რომელიც დაკისრებულ მოვალეობას, ღვინის ტექნოლოგიური დამუშავებას შეძლებს სურსათის ხარისხისა და უვნებლობის რეგულაციების, შრომისა...

კულინარიის ხელოვნება

პროგრამის მიზანია როგორც ადგილობრივი, ასევე, საერთაშორისო შრომის ბაზრისათვის მოამზადოს საკვები პროდუქტების კულინარიის სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს სასტუმროს და რესტორნის სამზარეულოში მუშაობას კვების ჰიგიენის, სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმებისა...

ქედისა და შუახევის მისამართის პროფესიული საგანმანათლებლო და პროფესიული მომზადების პროგრამები

შედუღება

პროგრამის მიზანია მესამე დონის პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე კადრების მომზადება შედუღებაში, რომლებიც იქნებიან კონკურენტუნარიანნი როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო შრომის ბაზარზე. სწავლის შედეგები: კურსდამთავრებულს შეუძლია: შეადუღოს ლითონის ნაწილები...

ვენახის გაშენება და მოვლა

პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს შრომის ბაზრისთვის კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური მევენახის მომზადება, რომელიც დაკისრებულ მოვალეობას შეასრულებს ხარისხის, შრომისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულმა...

ელექტროობა

პროგრამის მიზანია დაბალი ძაბვის ელექტროობაში შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება.   სწავლის შედეგები: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტროობაში – პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირს შეუძლია: • გაუწიოს დაზარალებულს პირველადი...