ელექტრული მონტაჟი შენობებსა და მცირე საწარმოებში

ხანგრძლივობა:

14 კვირა

პროგრამის მიზანია შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით მოამზადოს
კონკრეტელი ცოდნისა და უნარების მქონე კვალიფიციური კადრი, რომელიც შეძლებს
დაბალი ძაბვის ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების შესრულებას შენობებსა და მცირე
საწარმოო გარემოში. შეძლებს ელექტრული წრედებისა და განათების მონტაჟსა და
შემოწმებას შრომის უსაფრთხოების უახლესი რეგულაციების გათვალისწინებით.

კურსდამთავრებული შეეძლება:
1.სამუშაო გარემოში შემთხვევითი და საგანგებო საფრთხეების აღწერა;
2.მუდმივი და ცვლადი დენის წრედის პარამეტრების გამოთვლა;
3.საინჟინრო ნახაზების წაკითხვა;
4.ელექტროენერგიის წარმოშობა, გადაცემა და განაწილება;
5.ელექტრული წრედის მასალების შერჩევა, დაცვის მეთოდების გამოყენება და მონტაჟი;
6.ბიზნესის დაგეგმვა/რეგისტრაცია და ფინანსური აღრიცხვის წარმოება.

სხვა პროგრამები:

საავტომობილო გზების მშენებლობა

პროგრამის მიზანია მოამზადოს კვალიფიციური სპეციალისტები საგზაო მშენებლობაში, რომლებიც შეძლებენ საავტომობილო გზების მშენებლობას, მომსახურებას, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვას, რემონტს, რეკონსტრუქციასა და რეაბილიტაციას. სწავლის შედეგები: საგზაო მშენებლობაში საბაზო პროფესიული...

შედუღება

პროგრამის მიზანია მესამე დონის პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე კადრების მომზადება შედუღებაში, რომლებიც იქნებიან კონკურენტუნარიანნი როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო შრომის ბაზარზე. სწავლის შედეგები: კურსდამთავრებულს შეუძლია: შეადუღოს ლითონის ნაწილები...

ქედისა და შუახევის მისამართის პროფესიული საგანმანათლებლო და პროფესიული მომზადების პროგრამები

მეფუტკრეობა

პროგრამის მიზანია მეფუტკრეობის მიმართულებით შესაბამისი კომპეტენციის მქონე კონკურენტუნარიანი კადრების აღზრდა და მათთვის აღნიშნული კვალიფიკაციის მიმართულებით საჭირო ცოდნის მიცემა, შესაბამისი უნარებისა და კომპეტენციების გამომუშავება, რათა...

„ქართული და საერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება“

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:   საბაზო განათლება,18 წელი პროგრამის მოკლე აღწერა: პროფესიული მომზადების  პროგრამაზე - „ქართული და საერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება“ სწავლა შეუძლია   საბაზო განათლების მქონე, 18...

ხელით ელექტრო-რკალური შედუღება

პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ მინიმუმ საბაზო განათლების მქონე პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში მიიღოს კონკრეტული ცოდნა/უნარები და დასაქმდეს ან საქმიანობა...