ელექტრული მონტაჟი შენობებსა და მცირე საწარმოებში

ხანგრძლივობა:

14 კვირა

პროგრამის მიზანია შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით მოამზადოს
კონკრეტელი ცოდნისა და უნარების მქონე კვალიფიციური კადრი, რომელიც შეძლებს
დაბალი ძაბვის ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების შესრულებას შენობებსა და მცირე
საწარმოო გარემოში. შეძლებს ელექტრული წრედებისა და განათების მონტაჟსა და
შემოწმებას შრომის უსაფრთხოების უახლესი რეგულაციების გათვალისწინებით.

კურსდამთავრებული შეეძლება:
1.სამუშაო გარემოში შემთხვევითი და საგანგებო საფრთხეების აღწერა;
2.მუდმივი და ცვლადი დენის წრედის პარამეტრების გამოთვლა;
3.საინჟინრო ნახაზების წაკითხვა;
4.ელექტროენერგიის წარმოშობა, გადაცემა და განაწილება;
5.ელექტრული წრედის მასალების შერჩევა, დაცვის მეთოდების გამოყენება და მონტაჟი;
6.ბიზნესის დაგეგმვა/რეგისტრაცია და ფინანსური აღრიცხვის წარმოება.

სხვა პროგრამები:

„ქართული და საერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება“

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:   საბაზო განათლება,18 წელი პროგრამის მოკლე აღწერა: პროფესიული მომზადების  პროგრამაზე - „ქართული და საერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება“ სწავლა შეუძლია   საბაზო განათლების მქონე, 18...

კომპიუტერული ქსელი და სისტემები

პროგრამის მიზანი – კომპიუტერულ ქსელისა და სისტემების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია კომპიუტერული ქსელისა და სისტემების კვალიფიცირებული სპეციალისტის მომზადება, რომელიც ფლობს კომპიუტერის აპარატურულ-პროგრამული უზრუნველყოფის, მცირე...

ქედისა და შუახევის მისამართის პროფესიული საგანმანათლებლო და პროფესიული მომზადების პროგრამები

ლითონების შედუღება ინერტულ აირში (არგონში)

პროგრამა საშუალებას აძლევს პირებს, რომლებიც აღნიშნულ პროგრამაზე ისწავლიან ,გაეცნონ არგონული შედუღების ტექნოლოგიის თავისებურებს; ისწავლონ სამუშაო ნახაზის, ტექნოლოგიური ინსტრუქციისა და ტექნოლოგიური რუკის წაკითხვა; შესასრულებელი სამუშაოს...

„ქართული და საერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება“

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:   საბაზო განათლება,18 წელი პროგრამის მოკლე აღწერა: პროფესიული მომზადების  პროგრამაზე - „ქართული და საერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება“ სწავლა შეუძლია   საბაზო განათლების მქონე, 18...

ვენახის გაშენება და მოვლა

პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს შრომის ბაზრისთვის კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური მევენახის მომზადება, რომელიც დაკისრებულ მოვალეობას შეასრულებს ხარისხის, შრომისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულმა...