შედუღება

ხანგრძლივობა:

7 თვე

პროგრამის მიზანია მესამე დონის პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე კადრების მომზადება შედუღებაში, რომლებიც იქნებიან კონკურენტუნარიანნი როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო შრომის ბაზარზე.

სწავლის შედეგები:

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

  1. შეადუღოს ლითონის ნაწილები აირის სანთურით,    ელექტრორკალით, თერმული ნაერთებით ან სხვა მეთოდებით
  2. გამოიყენოს სარჩილავი ტყვიის შემცველი ნაკეთობების (მილების, ზედაპირების და სხვა) შესაკეთებლად
  3. შეაერთოს ლითონის ნაწილები მყარი კომპონენტით
  4. დაჭრას ლითონი აირის სანთურის ან ელექტრორკალის გამოყენებით
  5. შეაერთოს ლითონის ნაწილები ხელის სარჩილავით, რბილი კომპონენტით
  6. შეარჩიოს თერმული მომზადების,     მორგების,     შედუღების პროცესის რეჟიმი მასალის არასასურველი დეფორმაციის, გადახურების, გადაგრეხვის, შეკუმშვის, გაფართოების აცილების მიზნით
  7. დაადგინოს დეფექტები და წუნები
  8. შეამოწმოს შესრულებული სამუშაოების სიზუსტე სპეციფიკაციით დადგენილ ნორმებთან შესაბამისობაზე.

დასაქმების შესაძლებლობები:

შედუღების საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ისეთ პროფესიებზე, როგორიცაა: შემდუღებლები და აირმჭრელები, რომლებიც ადუღებენ და ჭრის ლითონის ნაწილებს აირის სანთურის, ელექტრორკალური ან სხვა გამაცხელებელი საშუალებების გამოყენებით, შესაბამისად დასაქმების შესაძლებლობებია შესაბამის ორგანიზაციებსა და სფეროში. პირს შეუძლია იყოს თვითდასაქმებული.

სხვა პროგრამები:

ელექტროობა

პროგრამის მიზანია დაბალი ძაბვის ელექტროობაში შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება.   სწავლის შედეგები: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტროობაში – პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირს შეუძლია: • გაუწიოს დაზარალებულს პირველადი...

ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება, მოდელირება, კერვა

პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანია სამკერვალო წარმოებისათვის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ მოდის ინდუსტრიის თანამედროვე ტენდენციებისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირებას, მოდელირებას და კერვას. კურსდამთავრებულს...

ქედისა და შუახევის მისამართის პროფესიული საგანმანათლებლო და პროფესიული მომზადების პროგრამები

ელექტროობა

პროგრამის მიზანია დაბალი ძაბვის ელექტროობაში შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება.   სწავლის შედეგები: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტროობაში – პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირს შეუძლია: • გაუწიოს დაზარალებულს პირველადი...

„ქართული და საერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება“

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:   საბაზო განათლება,18 წელი პროგრამის მოკლე აღწერა: პროფესიული მომზადების  პროგრამაზე - „ქართული და საერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება“ სწავლა შეუძლია   საბაზო განათლების მქონე, 18...

ინფორმაციის ტექნოლოგია

პროგრამის მიზანია ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროსთვის კონკურენტუნარიანი კადრის – პერსონალური კომპიუტერის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის კვალიფიცირებული სპეციალისტის მომზადება, რომელიც ფლობს აპარატურული უზრუნველყოფისა და ოპერაციული სისტემების...